గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులకు 3 గ్యాస్ సీలిండర్లు ఉచితం, కేంద్రం నుండి ...