మిగతా సిమ్ ని ఉంటే తీసేయండి - airtel నుండి నేరుగా దిమ్మతిరిగే OFFER | Ai...