మిగతా సిమ్ కార్డులు ఉంటే తీసివేయండి | BSNL నుండి నేరుగా 6 నెలలు OFFER | ...