7వ విడత తర్వత అందరూ రైతులకి 5 జనవరి నుండి ₹4000 వస్తుంది మోడి ప్రభుత్వం|...