రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో బంపర్ ఆఫర్ 36000 వేలు+6000=42,000 | పీఎం కి...