రేషన్ కార్డు ఉన్నవాళ్లకు న్యూస్ ఇలా చేయకపోతే రేషన్ రాదు-AP RICE CARDS UP...