రేషన్ కార్డు ఇంత వరకు లేనివాళ్లకు సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం తెలిస్తే ఎగిరి...