అక్క చెల్లెలకు ప్రజలకు సీఎం జగన్ బంపర్ ఆఫర్..! వీరికి ఉచితంగా ఆవులు గేదె...