రేషన్ కార్డు లేనివాళ్లకు రద్దు వాళ్లకు కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం తెలిస్తే ఎగ...