ఈ బిళ్ళలు మీ దగ్గర ఉంటే చెప్పండి వెంటనే 250000 లక్షలు మీ ఇంటికి పంపిస్తా...