రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి తస్మాత్ జాగ్రత్త..! కేంద్ర నుండి భారీ జరిమానా కట...