1 అక్టోబర్ 2020 నుండి కొత్త రూల్స్ - రేషన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డు ,బ్యాంక...