1 అక్టోబర్ 2020 నుండి కొత్త రూల్స్ - LPG గ్యాస్, Sweets ,బ్యాంకు, Phone ...