అక్క చెల్లెలకు సీఎం జగన్ పెద్ద శుభవార్త .! సంతోషంలో AP ప్రజలు | Good Ne...