రేషన్ కార్డులపై వచ్చిన సంచలన నిర్ణయం..! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు | ...