3 ఆగష్టు 2020 నుండి దేశంలో ATM రైతులకు బ్యాంక్ ఖాతా వెంటనే చూడండి మోడీ ...