వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక ఈ జిల్లాలో జూన్ 29 నుండి భారీ వర్షాలు తో పాటు ఊరుముల...