వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక ఈ జిల్లాలో జూన్ 25 నుండి భారీ వర్షాలు పెను గాలి చల్...