వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక AP లో 5 జిల్లాల్లో మే 30 నుండి భారీ వర్షాలు పిడుగులు...