రేపు సాయంత్రం 4 గంటల నుండి ప్రతి ఒక్కరి ఖాతాకి 500 వస్తాయి..! వెంటనే వెళ...