7 ఏప్రిల్ 2020 నుండి జూన్ 3 వరకు ₹4500 బ్యాంక్ ఖాతా లో వెంటనే తీసేయండి ...