రేపు సాయంత్రం 5 గంటల నుండి ప్రతి ఒక్కరి ఖాతాకి 1,000 వస్తాయి.వెంటనే వెళ్...