15 ఏప్రిల్ 2020 నుండి రేషన్ కార్డ్ ఉన్నవాలకి ₹30000 వస్తుంది | Today new...