10 ఏప్రిల్ 2020 నుండి రాత్రి 12 కి ₹5000 వస్తుంది | తెలంగాణ 5 వేలు| Modi...