1 మే 2020 నుండి తరువాత వీటికి అనుమతి || AP Lockdown UPDATE 2020 | ap go...