మరో నూతన పథకం 30,000 సంవత్సరానికి ఎలా అప్లై చేయాలి షాక్ లో ప్రజలు #Jagan...