మరో కొత్త పథకం 20,000 సంవత్సరానికి ఎలా అప్లై చేయాలి షాక్ లో AP ప్రజలు ||...