జనవరి 9న అమ్మఓడి ..! 15,000 కావలి అంటే ఈ రోజు ఇలా చేయాలి అంటున్న జగన్ ||...