జనవరి 9న అమ్మఓడి ..15,000 కావలి అంటే జనవరి 5న ఇలా చేయలి అంటున్న జగన్ || ...