జనవరి 9న అమ్మఓడి ..15,000 కావలి అంటే జనవరి 2న ఇలా చేయలి చేస్తే అర్హులు అ...