ఇపుడే రైతుబరోసా అర్హుల లిస్ట్ విడుదల చేసిన జగన్ జనవరి 4న అర్హుల తాజా జాబ...