10 రోజుల పాటు స్కూళ్ళు కాలేజీలు బంద్,ఇక్కడ మొత్తం వార్త చూడండి..! | AP T...