ఇపుడే రేషన్ కార్డు అర్హుల లిస్ట్ విడుదల చేసిన జగన్..మీ పేరు లేకుంటే ఏమి ...