మీ సేవ మొత్తం బంద్ ఇప్పుడే వచ్చిన భయంకరమైన న్యూస్..! ఆంద్రోలనలో ప్రజలు...