అమ్మఒడి సంచలనం చివరి నిముషంలో అర్హతలు మార్చిన AP ప్రభుత్వం..!షాక్ లో మహి...