జనవరి 9న అమ్మఓడి పథకం..! 15,000 కావలి అంటే ఇలా చేయలి అంటున్న సీఎం జగన్ |...