కొత్త రేషన్ కార్డు పొందడానికి ఈ 5 ఆర్హతలు తప్పపని సరి లేదా ఏ పధకం వర్తిం...