వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక 29 డిసెంబర్ నుండి ఈ జిల్లాలో భారీ తుఫాన్ తో పాటు వర...