అమ్మఒడి అర్హుల జాబితా ఒక కుటుంబానికి చెందిన 2 పిల్లల పేర్లు ప్రకటించిన క...