ఆరోగ్య శ్రీ పథకానికి ఈ ఒక్క ఆర్హత తప్పపని సరి లేదా పధకం వర్తించదు || Ys...