అక్క చెల్లెలకు సీఎం జగన్ బంపర్ ఆఫర్.! షాక్ లో AP ప్రజలు| Nov 30 చివరి తే...