వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక 9 నవంబర్ నుండి ఈ జిల్లాలో భారీ తుఫాన్ తో పాటు వర్షం|...