నవంబర్ 9 నుండి LPG గ్యాస్ ధర 1500రూ గ్యాస్ వాడే ప్రతిఒక్కరు తప్పక చూడాల్...