కొత్త రేషన్ కార్డు పొందడానికి ఈ 5 ఆర్హతలు తప్పనిసరి లేదా మీకు ఏ పధకం వర్...