వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక 30 అక్టోబర్ నుండి ఈ జిల్లాలో భారీ తుఫాన్ తో పాటు వర్...