అక్టోబర్ 3 నుండి మొత్తం 11 రోజులు బ్యాంక్స్ బంద్ వెంటనే వెళ్లి చూసుకోండి...