అక్టోబర్ 27 : దీపావళి రోజు మొత్తం బంద్ కేంద్రం నుండి భయంకరమైన న్యూస్ || ...