గ్రామ వార్డు సచివాలయం నోటిఫికేషన్ లో మిగిలిన 25,000 ఖాళీలు | AP Grama S...