ఈ రోజు నుండి ₹2000 నోట్ బంద్ RBI సంచలన నిర్ణయం ప్రతి భారతీయుడు వెంటనే చ...