మరో సంచలన నిర్ణయం కొత్త పథకాలు, 3 లక్షలు అక్టోబరు 10నుండి అప్లికేషన్ మొద...